Regulamin

Sygn. akt XIV GUp 10/12

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności – w trybie konkursu ofert na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w łącznej wysokości należności głównych 1.732.466,91 złotych przysługujących wobec 92 podmiotów;

2. cena wywoławcza wynosi 87.000,00 złotych brutto (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

3. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 9 czerwca 2017 do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Syndyk masy upadłości MNE Investment Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Kancelaria adwokacka ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie przedmiotu oferty (zgodnie z określeniem przyjętym w warunkach sprzedaży);

4. oferentami mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

5. sprzedaż prowadzi syndyk;

6. otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez komisję konkursu ofert w biurze syndyka – bez udziału publiczności – w dniu 9 czerwca 2017 roku;

7. ogłoszenie oraz warunki sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

8. konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

9. syndyk wyznacza uczestnikowi termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

10. cena sprzedaży powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży;

11. szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży wierzytelności wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria adwokacka) oraz na stronie internetowej www.uscheiblera.pl;

12. zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą oferowanych wierzytelności jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 662 174 071, e-mail: biuro@uscheiblera.pl).

warunki sprzedaży